غذای پرندگان

کلم (تخم کلم)

۳۰,۰۰۰ تومان۴۷۷,۰۰۰ تومان

بذر کلم (تخم کلم)

غذای پرندگان

شاهدانه متوسط

۴۰,۰۰۰ تومان۴۱۷,۰۰۰ تومان

شاهدانه متوسط

غذاهای عروس هلندی

بزرک(کتان قهوه ای)

۲۴,۵۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان

برزک(کتان قهوه ای)

غذاهای عروس هلندی

شاهدانه درشت

۳۷,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان

شاهدانه درشت برای عروس هلندی 

۱۸,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان

ذرت سفید

غذای کبوتر

قره ماش (قرماش)

۱۲,۰۰۰ تومان۱۵۲,۰۰۰ تومان

قره ماشبهترین دانه برای رشد جوجه کبوترو تقویت کننده کبوتر ماده هنگام جوجه گیری

۱۴,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان

گلرنگ (کافشه)

۲۹,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان

گشنیزطبع گرمانگل زدا

dove