مخلوط معتدل (قناری)

۰ تومان

مخلوط معتدل قناری

این مخلوط ,ترکیبی از دانه های زیر است

تخم کتان -گشنیز -تربچه -کاهو

-شلغم -منداب – کاسنی – کافشه

کلم قمری- مرمرشک – ارزن

ناموجود

مخلوط معتدل (قناری)

ناموجود